Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Fakulta

Informace o fakultě

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity. Podnětem pro její vznik byl narůstající význam regionální dimenze společenského a ekonomického života, který se promítá i do oblasti hospodářské politiky, a to v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech. S ním souvisí potřeba přípravy nového typu vysokoškolsky vzdělaných odborníků vybavených komplexem znalostí a schopností participovat na řešení problémů vyváženého hospodářského a sociálního rozvoje regionů pro upevňování ekonomické pozice i sociální soudržnosti zemí nejen v rámci EU a postavení evropského kontinentu na světové scéně, ale naplnit i společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.

Fakulta svým tematickým profilem a programovým zaměřením, při internacionalizaci studia a zvyšování jeho excelence, garantuje vysokou atraktivitu nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku vzdělávacího a výzkumného prostoru. Reflektuje požadavky systematické a komplexní přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných aktivně přijímat a reagovat na změny národního i mezinárodního prostředí v kontextu globálního i regionálního vývoje. Nabízí možnost vysoké uplatnitelnosti absolventů a jejich prestiže v podnikatelské, obchodní a výrobní sféře, v poradenství, ve státní a veřejné správě, terciární i neziskové sféře, jakož i v institucích EU a dalších mezinárodních vztahů.

V současné době FRRMS nabízí studium v osmi studijních programech s příslušnými obory v bakalářském i v magisterském stupni studia.

Studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, a studijní program Regional Development s oborem Socioeconomic and Environmental Development, vyučovaným v jazyce anglickém, reaguje na rostoucí poptávku a konkrétní potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků s kompetencemi pro výkon kvalifikovaných odborných, expertních a manažerských funkcí v oblasti komplexního socioekonomického a environmentálního rozvoje regionu, se znalostí globálních i lokálních souvislostí a podmíněnosti vývoje moderních trendů regionální rozvojové politiky a schopností jejich efektivního uplatnění v podnikatelské sféře i v institucích veřejné správy.

Studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia a studijní program International Territorial Studies se studijním oborem International Development Studies v jazyce anglickém. Program studia je zaměřen na výchovu odborníků s komplexní znalostí problémů rozvojového světa, se schopností identifikace příčinných souvislostí vzniku a existence těchto problémů, jejich vyhodnocení až po zpracování návrhů řešení. K tomu jsou vybaveni znalostmi z oblasti financování rozvojové spolupráce, sociálně-politické geografie, socioekonomické demografie, znalostmi z mezinárodního obchodního práva, z problematiky příčinných souvislostí a důsledků rozvoje globálních produkčních sítí, včetně globální environmentalistiky, z oblasti zahraniční politiky a diplomacie. Současně studenti získávají konkrétní praktické znalosti aktuálních problémů vybraného regionu rozvojového světa, a to buď Afriky nebo Jižní a Jihovýchodní Asie nebo Latinské Ameriky v závislosti na volbě regionu, a budou připraveni vypracovávat projekty rozvojové spolupráce pro vybraný region.

Svými výsledky, zaměřením výzkumu, aktivním zapojením do mezinárodní spolupráce i rozvojem dalších aktivit vědecko-pedagogických pracovníků ve vztahu k regionálním pracovištím veřejné správy i podnikatelské praxe FRRMS naplňuje vizi i celkovou koncepci průřezové orientace fakulty na ekonomické, sociální a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Základní pracoviště, jednotlivé ústavy fakulty, trvale rozvíjejí teoreticko-metodologickou bázi poznání na základě své vědeckovýzkumné činnosti, a v poradenské činnosti a spolupráci s decisní sférou reagují na výzvy týkající se zabezpečování rozvoje venkovských regionů i urbanizovaných aglomerací, využívání krajiny, její revitalizace a humanizace jako podmínek a předpokladů regionálního rozvoje

Vzhledem ke svému profilu považuje FRRMS ve všech oblastech činnosti prohlubování internacionalizace jako základní podmínku udržitelnosti a rozvoje vzdělávání v evropském prostoru. Fakulta svými aktivitami přispívá k udržování kontaktů s akademickými pracovišti v Evropě i v zámoří.

Tyto formy činnosti a rozvoj kontaktů považuje fakulta za prioritní zejména v současné době, kdy jsou vzdělávání i výzkum vystaveny sílící mezinárodní konkurenci a nabízejí se příležitosti ke spolupráci v rámci programů EU i dalších zahraničních projektů, považuje je za jeden z rozhodujících předpokladů udržení pozice v rámci dynamiky rozvoje i zachycení moderních trendů ve vzdělávání, výzkumu a vývoji.

Organizační struktura