Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Bakalářské studium

Bakalářský stupeň

Studijní program Regionální rozvoj / Regional Development

Koncepce studijních oborů Socioekonomický a environmentalní rozvoj regionůSocioeconomic and Environmental Development of Regions reaguje na rostoucí poptávku a konkrétní potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků orientovaných na problematiku komplexního socioekonomického a environmentálního rozvoje regionu se znalostí globálních i lokálních souvislostí a podmíněnosti jejich úspěšného vývoje v kontextu moderních trendů regionální rozvojové politiky a schopností jejich efektivního uplatnění v podnikatelské sféře i v institucích veřejné správy včetně jejich dopadu na potenciál regionálního růstu.

Naplnění této koncepce je garantováno strukturou a obsahem studijního plánu, který na bakalářském stupni studia zakládá znalosti a dovednosti na relevantní obecné teoretické bázi makroekonomie a mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky, dále prohlubované v teorii regionálního rozvoje a rozvíjené v předmětech podniková ekonomika, veřejná správa, regionální ekonomika a politika, management v regionálním rozvoji, obecná demografie, tvorba a ochrana krajiny... až po získání konkrétních zkušeností v oblasti přípravy a řízení projektů. Současně jsou studenti seznamování se základy veřejného a soukromého práva a práva v životním prostředí.

V rámci společného povinného základu studia si studenti prohlubují znalosti v matematice a statistice, v konkrétních předmětech je kladen důraz i na aktivní znalost a využití relevantních datových bází a informačních systémů. Součástí studia je výuka cizích jazyků.

Studijní program Mezinárodní teritoriální studia / International Territorial Studies

Bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studiaInternational Development Studies v rámci studijních programů Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies  jsoue zaměřen na výchovu absolventů se znalostí aktuálních problémů rozvojového světa z globálního komparativního pohledu, schopných aplikace teoretických poznatků ve specifikaci příčinných souvislostí a rozhodujících determinantů jednotlivých rozvojových procesů a jejich výsledků, identifikace problémů a schopnosti jejich praktického řešení.  Absolventi těchto oborů najdou uplatnění především v národních a nadnárodních institucích, organizacích a agenturách zabývajících se problematikou rozvojového světa, ve státní administrativě a nevládních organizacích, a to především na pozicích vedoucích a koncepčních pracovníků mezinárodních projektů. Díky svým kompetencím se budou moci uplatnit rovněž v podnikatelském sektoru, a to jak na pozicích osob zodpovědných za nadnárodní expanzi firem do rozvojového světa, tak i v oblasti individuálních podnikatelských aktivit v rozvojovém světě.

Studijní programy v českém jazyce jsou bez poplatků.

Pro kontrolu plnění doporučeného studijního plánu je pro studenty FRRMS vhodné využít v rámci portálu studenta (UIS) odkaz KONTROLA PLÁNU. 

V případě potřeby využijte tuto stránku, kde je možné zobrazit všechny doporučené studijní plány naší fakulty.