Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Magisterské studium / Odborná praxe

Odborná diplomní praxe - informace

Níže uvedené podmínky praxe jsou platné od LS 2020

Každý student magisterského studijního programu FRRMS MENDELU je povinen v průběhu studia vykonat odbornou praxi v rozsahu min. 160 hodin:

 • mimo období výuky v daném akademickém roce - po dobu 4 týdnů, min. 160 hodin,
 • nebo v průběhu semestru - 20 pracovních dnů, min. 160 hodin.

Student i příslušná společnost, u které student bude praxi vykonávat, musí být před zahájením praxe zaregistrováni v rámci PORTÁLU PRAXÍ. Po své registraci vypíše firma pozici, na kterou se uchazeč přes portál praxí přihlásí. Registrace firmy, postup pro registraci studentů je uveden v dokumentech připojených níže.

Povinnosti studenta:

1) PŘED ZAHÁJENÍM PRAXE

student předloží na studijním oddělení FRRMS jeden z následujících dokladů:

 • Fotokopii podepsané pracovní smlouvy, příp. dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti, kde bude uveden rozsah praxe (termín, počet hodin),
 • nebo podepsaný originál dokumentu Smlouva o zajištění odborné diplomové praxe
 • nebo podepsaný Protokol o přijetí studenta na odbornou diplomovou praxi (pouze v případě, že bude student absolvovat odbornou diplomovou praxi na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů uzavřenou mezi FRRMS MENDELU a příslušnou firmou nebo institucí).

2) PO UKONČENÍ ODBORNÉ PRAXE

student vloží do Odevzdávárny v UIS PDF dokument, který bude obsahovat:

 • a) Zprávu o vykonání odborné diplomovépraxe – kterou je nutné předložit nejpozději do 30 dnů po ukončení odborné praxe, v určeném rozsahu a struktuře.
 • b) Hodnocení studenta pracovištěm – které zástupce zaměstnavatele vyplní v Portálu praxí a student přiloží ke Zprávě o vykonání praxe.

Dokument bude pojmenován ve tvaru: Příjmení_Jméno_Identifikační číslo studenta

Důležitá upozornění:

 • Odborná diplomová praxe a její náplň musí souviset se zvoleným studijním programem.
 • Odborná praxe nesmí omezovat účast studenta ve výuce.
 • Student si zapisuje předmět až v tom semestru, ve kterém bude schopen odevzdat všechny platné doklady do uzavření zkušebních zpráv. Zápočet bude studentovi udělen garantem předmětu na základě odevzdaných dokumentů.
 • O konkrétním semestru zápisu praxe si student rozhoduje samostatně. Posledním možným termínem zápisu je 6. semestr studia.
 • Před kontaktováním podpory si projděte návod aplikace Portál pracovních příležitostí.
 • S případnými dotazy se obracejte na Informační centrum FRRMS, v naléhavých případech na garanta předmětu.
 • Poslední termín pro odevzdání zpráv z odborné diplomové praxe je vždy týden před ukončením semestru, a to bez záruky možnosti dalších oprav v případě nesplnění požadavků!
 • V případě technických problémů týkajících se Portálu praxí Vám bude k dispozici pan Vladimír Konopáč (konopac@mendelu.cz).

Odborná diplomová praxe nebude uznána v případě, že:

 • student poruší některou z podmínek pro konání odborné praxe; bude požadovat uznání praxe zpětně; pokud nastanou nesrovnalosti v předložených dokumentech; pokud nebude závěrečná zpráva předložena v požadovaném rozsahu a struktuře, atp.

Potřebné dokumenty

Název
Datum dokumentu
Modifikace
Příloha
Návod Portál pracovních příležitostí
15. 01. 2013
13. 01. 2020 13:02:29  
Vzdělávání pro praxi - příručka firmy20. 04. 2010
13. 01. 2020 13:02:46
  
Vzdělávání pro praxi - příručka pro studenty
20. 04. 2010
13. 01. 2020 13:02:46
  
1A - Practical Training Agreement - in Czech for Czech companies10. 02. 202006. 04. 2020 13:49:03  
1A - Practical Training Agreement - in English
06. 04. 2020
06. 04. 2020 13:49:44
  
1A - Smlouva o zajištění odborné diplomové praxe
10. 02. 2020
19. 02. 2020 14:00:48
  
2A - Eng - Report on the completion of the practical training
10. 02. 2020
10. 02. 2020 09:50:09
  
2A - Zpráva o vykonání odborné diplomové praxe10. 02. 202010. 02. 2020 09:48:15