Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Magisterské studium / Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Důležité informace a termíny o SZZ ke stažení. [formát PDF]

Okruhy státních závěrečných zkoušek si vždy ověřte i v UIS v okamžiku přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Regionální rozvoj

Povinné:

Sociální a environmentální aspekty regionálního rozvoje (vymezeno zejména předměty Udržitelný rozvoj regionu, Environmentální politika v regionálním rozvoji)

 1. Udržitelný rozvoj regionu (pojetí, historický vývoj společenských přístupů)
 2. Environmentalní aspekty udržitelného rozvoje (udržitelné zemědělství, lesnictví, vodohospodářství)
 3. Strategie v oblasti udržitelné energetiky a dopravy
 4. Principy a pravidla udržitelného rozvoje v oblasti plánování urbánní a suburbánní krajiny (typy plánování, jejich cíle, úkoly, metody, legislativa)
 5. Systém nástrojů územního plánování v České republice (dokumenty, legislativa)
 6. Limity využívání území (udržitelné využívání přírodních zdrojů, krajiny)
 7. Environmentální politika – vymezení základních pojmů, teoretická východiska, význam pro společnost a udržitelný rozvoj regionu, způsoby integrace požadavků ochrany ŽP na regionální úrovni.
 8. Vývoj environmentální politiky EU v mezinárodním kontextu (globální problémy, instituce, cíle, principy, strategie) a její územní rozměr.
 9. Nástroje politiky ochrany životního prostředí (normativní, tržně orientované, ostatní), mechanismus jejich fungování a socio-ekonomické dopady na regionální úrovni.
 10. Proces tvorby environmentální politiky: cyklus environmentální politiky (charakteristika jednotlivých fází), základy politické analýzy (vymezení a strukturace veřejně politických problémů ochrany životního prostředí v regionu, analýza a řešení environmentálních konfliktů).
 11. Nové přístupy k environmentálnímu managementu ve veřejné správě: přístup k hodnocení ekosystémových služeb, způsoby evaluace a hodnocení ekonomické efektivnosti programů/projektů ochrany životního prostředí na regionální úrovni (MCA), regionální komunikační strategie a environmentální marketing.
 12. Biologické, ekonomické, sociální a kulturní znaky v regionální diferenciaci ČR a jejich význam pro změny demografického chování, měření režimu demografické reprodukce obyvatelstva.
 13. Vybrané sociálně-demografické faktory sociální statistiky a regionální rozvoj, trendy ovlivňující sociálně-demografické faktory v ČR, vývoj vnitřní a vnější migrace v ČR.
 14. Demografická regionalizace a typologizace ČR, měření prostorových vztahů, demografická a sociálně územní diferenciace ČR.
 15. Vznik a vývoj měst v ČR, kritéria vymezování měst a jejich funkcí, prostorová struktura měst.
 16. Tradiční, odvozené a generační demografické prognózy, prognóza populačního vývoje ČR, lidský kapitál a vzdělání, prognóza lidského kapitálu
 17. Stárnutí populace a jeho ekonomické důsledky, rodina (postoje, normy, realita), ekonomická analýza nerovného postavení rodin s dětmi v ČR, význam sledování zdraví a zdravotního stavu pro regionální rozvoj.

Ekonomické aspekty regionálního rozvoje (vymezeno zejména předměty Ekonomie veřejného sektoru, Globální produkční sítě)

 1. Ekonomické základy moderního státu – ekonomické funkce státu v rámci fiskální politiky, kolektivní volba, čisté veřejné statky, zdroje ve společném vlastnictví, transakční náklady, ekonomická teorie politiky (EVS)
 2. Analýza růstu veřejných výdajů – Wagnerův zákon, Musgrave-Rostowův model růstu veřejných výdajů, mikroekonomický model veřejných výdajů (EVS)
 3. Ekonomická analýza byrokracie – Niskanenův model, alokační a technická neefektivnost (EVS)
 4. Dílčí rovnováha daní – nadměrné břemeno daní, daně na výstupu konkurenčního odvětví ekonomiky, daň ze zboží a inflace (EVS)
 5. Optimální zdanění a distribuce důchodu – koncepty lineární a nelineární důchodové daně, modely společností se dvěma a třemi osobami, Mirrleesova analýza společnosti s mnoha osobami (EVS)
 6. Základní modely pro daňovou politiku – všeobecné a selektivní daně, model se dvěma a n-statky, Ramseyho a Corlett-Hagueovo pravidlo (EVS)
 7. Důchodové daně a nabídka pracovních sil – model individuální obyčejné a kompenzované nabídky práce, nabídka práce a nadměrné břemeno u proporcionálních a neproporcionálních daní (EVS)
 8. Účinky zdanění na volbu mezi výdaji na spotřebu a úsporami – model přítomné a budoucí spotřeby, účinky inflace na zdanění důchodu a volného času (EVS)
 9. Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity subnárodních, národních a nadnárodních subjektů (prvky, vazby, tendence)
 10. Teoreticko-metodologické přístupy k vymezení globálních produkčních sítí, základní typologie
 11. Aktéři v globálních produkčních sítích - typy, motivy a volba struktur ovládání
 12. Příležitosti, rizika a předpoklady úspěšného zapojení podnikatelských subjektů do globálních produkčních sítí
 13. Globální produkční sítě a rozvoj regionu, ekonomické a politické implikace
 14. Historický vývoj veřejných zakázek a současný právní rámec pro veřejné zakázky
 15. Kategorizace zadávacích řízení, veřejných zakázek a zadavatelů
 16. Postupy a procesy zadávání veřejných zakázek
 17. Nástroje pro zadávací procesy

Povinně volitelné pro specializaci - PODNIKÁNÍ:

Podnikání (vymezeno zejména předměty Manažerská ekonomika, Finanční management)
 1. Charakteristika a nástroje peněžního trhu -- trh cenných papírů, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé úvěry
 2. Charakteristika a nástroje kapitálového trhu -- dlouhodobé cenné papíry, faktory ovlivňující rozhodování investorů, obchody s cennými papíry
 3. Řízení pracovního kapitálu podniku -- vymezení pracovního kapitálu, finanční cyklus, strategie řízení pracovního kapitálu
 4. Řízení zásob -- přístupy k řízení zásob, náklady spojené se zásobami
 5. Řízení pohledávek -- stanovení bonity zákazníků, zajištění pohledávek, platební podmínky
 6. Řízení peněžních prostředků -- způsoby řízení peněžních prostředků, náklady na držení peněžních prostředků
 7. Zdroje financování krátkodobých potřeb podniku - charakteristika jednotlivých zdrojů, obchodní úvěr
 8. Zdroje financování podnikových investic - charakteristika jednotlivých zdrojů, dividendová politika
 9. Odvětvová a tržní struktura, determinanty odvětvové a tržní struktury
 10. Produkce a náklady, produkční a nákladové funkce, transakční náklady a optimalizace obstaráni výrobních vstupů
 11. Poptávka jako faktor podnikového rozhodování, koncept elasticity, odhad a predikce poptávky
 12. Cílové chováni firem v krátkém a dlouhém časovém období
 13. Chováni firem v dokonale konkurenčním prostředí, monopolu, monopolistické konkurenci a oligopolu, nedokonalá konkurence na trzích s výrobními vstupy
 14. Cenová politika podniku, cenová tvorba firem s tržní silou
 15. Dlouhodobé rozhodování firem, vertikální integrace a výrobková diferenciace
 16. Podnik a životní prostředí, optimalizace využívání obnovitelných přírodních zdrojů, optimalizace využívání neobnovitelných přírodních zdrojů

Povinně volitelné pro specializace - VEŘEJNÁ SPRÁVA:

Veřejná správa (vymezena zejména předměty Programy a strategie regionálního rozvoje, Analýzy regionálního rozvoje)
 1. Strategie, strategické plánování ve veřejném sektoru -- struktura strategie, metodiky, ex-ante evaluace programu (PSA)
 2. Princip programování a jeho aplikace -- programová alokace, programové financování, institucionální financování, aplikace principu programování (PSA)
 3. Zdroje a metody pro evaluaci výdajových programů -- informační systémy státní správy, nákladově-výstupové metody
 4. Indikátory veřejných výdajových programů -- klasifikace, význam pro monitoring a evaluaci programu (PSA)
 5. Stakeholder analýza -- význam metody v řízení výdajového programu, matice vlivu a zájmu, hvězdicový diagram (PSA)
 6. Regionální disparity
 7. Organizace místního a regionálního rozvoje
 8. Vymezení regionů a územně správní uspořádání ČR
 9. Datové zdroje a softwarová podpora analýz v RR; GCI - postavení ČR
 10. Měření koncentrace
 11. Měření konvergence regionů
 12. Redukce dimenze dat
 13. Měření podobnosti regionů
 14. Kompozitní indikátory - teoretické přístupy, příklady kompozitních indikátorů

Povinně volitelné pro specializace - PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ:

Projektové řízení (vymezeno zejména předměty Projektový management, Projektové financování, Řízení portfolia, IT pro řízení projektů)
 1. Nejvýznamnější techniky používané pří řízení projektů
 2. Atributy projektového řízení a projektů
 3. Řízení rizik projektů
 4. Řízení projektů, programů a portfolií
 5. Vliv časové hodnoty peněz na řízení projektů
 6. Strategie, záměr a cíl projektu
 7. Metody hodnocení efektivnosti investic
 8. Finanční řízení projektů
 9. Projektová kancelář pro řízení portfolia
 10. Řízení zdrojů a požadavků portfolia
 11. Řízení portfolia v kontextu řízení firmy
 12. Procesy řízení portfolia
 13. Metody sledování rozpracovanosti projektu
 14. SW pro oblasti řízení podporující řízení projektů
 15. Řízení IT provozu a projektů
 16. Problémy spojené s řízením programu

Mezinárodní teritoriální studia

Povinné:

Ekonomické, sociální a environmentální problémy rozvojového světa

 1. Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity subnárodních, národních a nadnárodních subjektů (prvky, vazby, tendence)
 2. Teoreticko-metodologické přístupy k vymezení globálních produkčních sítí, základní typologie
 3. Aktéři v globálních produkčních sítích - typy, motivy a volba struktur ovládání
 4. Příležitosti, rizika a předpoklady úspěšného zapojení podnikatelských subjektů do globálních produkčních sítí
 5. Globální produkční sítě a rozvoj regionu, ekonomické a politické implikace
 6. Životní prostředí- environment, pojmy, charakteristiky, přehledy, struktura životního prostředí, environmentální typologie.
 7. Environmentální strategie a politika
 8. Globální problémy životního prostředí - sférické a teritoriální
 9. Degradace a devastace environmentálních složek - sférické, teritoriální, regionální
 10. Světová a mezinárodní spolupráce, řídící programy, instituce, globální a mezinárodní projekty, způsoby koordinace, vládní a nevládní organizace a hnutí
 11. Příčiny a důsledky změn v charakteru demografické reprodukce zemí rozvojového světa (extenzivní/intenzivní typ reprodukce), průběh demografické revoluce v regionech rozvojového světa, demografická historie rozvojových zemí a jejich příspěvky k celosvětové přírůstkovosti.
 12. Role a vliv ukazatelů struktury a dynamiky obyvatelstva v demografickém vývoji a reprodukčním chování v rozvojových zemích (např. věk/věková pyramida, pohlaví, vzdělání, náboženství aj.).
 13. Role a vliv ukazatelů dynamiky obyvatelstva v demografickém vývoji a reprodukčním chování v rozvojových zemích (např. přirozený a migrační přírůstek a jeho složky, celkový přírůstek aj.).
 14. Vznik a vývoj měst v rozvojovém světě, změny podílu obyvatel žijících ve městech a jejich sociální důsledky, urbanizace chudoby a s ní spojené problémy (kvalita života, zdraví, kriminalita aj.).

Socioekonomické analýzy a rozvojové projekty (povinný)

 1. Demografická revoluce, body obratu v populačním vývoji světa, scénáře populačního vývoje světové populace, regionální disparity v populačním vývoji světa.
 2. Biologické, ekonomické a kulturní znaky v regionální diferenciaci světa a jejich význam pro změny demografického chování, měření režimu demografické reprodukce obyvatelstva.
 3. Sociálně-demografické faktory sociální statistiky a regionální rozvoj, význam sledování migrace na globální i různých regionálních úrovních.
 4. Kvantitativní analýza prostorových řad, měření prostorových vztahů a prostorového rozložení jevů, diferenciace ve vzniku a vývoji měst světa, hlavní rysy současné urbanizace.
 5. Stárnutí populace a jeho ekonomické důsledky, lidský kapitál a vzdělání, prognóza lidského kapitálu.
 6. Identifikace a ošetření defektů v datech
 7. Měření konvergence
 8. Měření koncentrace
 9. Vícerozměrné statistické techniky
 10. Metody vážení, standardizace a agregace
 11. Sestrojení kompozitního indikátoru

Povinně volitelné pro specializaci - GLOBÁLNÍ ROZVOJ

Region Afrika (povinně volitelný)

 1. Demografické a kulturní charakteristiky Afriky
 2. Pozice Afriky v mezinárodních vztazích
 3. Role mezinárodních institucí (OSN, SB, MMF) v Africe
 4. Regionální a subregionální integrace v Africe
 5. Chudoba, příjmová nerovnost v Africe (trendy, sociální programy)
 6. Teritoriální konflikty a bezpečnost v regionu
 7. Ekonomický vývoj Afriky
 8. Lidské zdroje v regionu (vzdělání, zdravotnictví)
 9. Využívání přírodních zdrojů v Africe
 10. Základní environmentální problémy regionu

Region Latinská Amerika (povinně volitelný)

 1. Demografické a kulturní charakteristiky Latinské Ameriky
 2. Pozice Latinské Ameriky v mezinárodních vztazích
 3. Role mezinárodních institucí (OSN, SB, MMF) v Latinské Americe
 4. Regionální a subregionální integrace v Latinské Americe
 5. Chudoba, příjmová nerovnost v Latinské Americe (trendy, sociální programy)
 6. Teritoriální konflikty a bezpečnost v regionu
 7. Ekonomický vývoj Latinské Ameriky
 8. Lidské zdroje v regionu (vzdělání, zdravotnictví)
 9. Využívání přírodních zdrojů v Latinské Americe
 10. Základní environmentální problémy regionu

Region Jihovýchodní Asie (povinně volitelný)

 1. Základní historické milníky Jihovýchodní Asie (kolonialismus, Studená Válka, moderní dějiny)
 2. Demografické a kulturní charakteristiky Jihovýchodní Asie (např. s aplikaci Huntingtonova konceptu civilizací)
 3. Pozice Jihovýchodní Asie v mezinárodních vztazích (vztahy s mocnosti – USA, Čína, Japonsko, Indie, Austrálie, EU, Rusko, atď)
 4. Role mezinárodních institucí (OSN, WTO, IMF) v Jihovýchodní Asii (speciálně se zaměřením na roli kolem Asijské finanční krizi v roce 1997)
 5. ASEAN a regionální integrace v Jihovýchodní Asii (současná podoba ASEANu a jeho vývoj, instituce přidružené k ASEAN, zóny volného obchodu, účast JVA v širším integračních projektech)
 6. Chudoba, příjmová nerovnost v Jihovýchodní Asii (trendy, sociální programy)
 7. Teritoriální konflikty a bezpečnost v regionu (speciálně Jihočínské moře a vztahy s Čínou, etnické konflikty v Indonésii, Filipínách, Myanmare, Malajsii a Thajsku)
 8. Ekonomický vývoj Jihovýchodní Asie (úspěch regionu ve druhé polovině 20. století, Asijská finanční krize 1997 a nejnovější vývoj)
 9. Lidské zdroje v regionu (vzdělání, zdravotnictví)
 10. Využívání přírodních zdrojů v Jihovýchodní Asii (role přírodních zdrojů při rozvoji – např. Indonésie, Malajsie, Myanmar)
 11. Základní environmentální problémy regionu (např. deforestace, lesní požáry, pokles biodiverzity, budování mega-přehrad)

Povinně volitelné pro specializaci - EVROPSKÁ UNIE:

Evropská unie (povinně volitelný)

 1. Historický vývoj Evropské unie (změny primárního práva)
 2. Rozšiřování ES/EU (jednotlivé vlny a jejich dopady)
 3. Evropská unie po Lisabonské smlouvě (změny, které Lisabonská smlouva přinesla)
 4. Instituce EU (Komise, Rada, Parlament, přijímání legislativy)
 5. Politický systém EU (tvorba politik, europeizace, podoba politického systému)
 6. Zahraniční politika EU z teoretické perspektivy (vývoj a fungování zahraniční politiky a aktéři v něm zapojení)
 7. Zahraniční politika EU směrem ke konkrétním regionům (Latinská Amerika, Asie, Afrika)
 8. Specifické otázky v zahraniční politice (životní prostředí, ekonomické vztahy, bezpečnost)
 9. Vnitřní trh EU (čtyři svobody, fungování vnitřního trhu)
 10. Hospodářská a měnová unie (společná měna, nástroje, eurozóna a její ekonomika)
 11. Veřejné finance v EU (rozpočet EU, jeho tvorba a jeho položky)
 12. Zemědělská politika EU (principy, reálné fungování, dopady)
 13. Regionální politika EU (principy, reálné fungování, dopady)
 14. Rozvojová politika EU (fungování rozvojové politiky, závazky, Evropský rozvojový fond)
 15. Další problémy evropské integrace (justice a vnitro, migrace, životní prostředí, energetika)