Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Magisterské studium

Magisterský stupeň

Studijní program Regionální rozvoj / Regional Development

V navazujících magisterských studijních programech Regionální rozvojRegional Development získávají studenti znalosti a dovednosti vyplývající ze zvládnutí teoretických a praktických aspektů formování strategie a koncepce rozvoje regionů v ekonomických, environmentálních, demografických a sociálních souvislostech. Studijní program vytváří předpoklady pro kompetence spočívající zejména ve schopnosti aplikovat a rozvíjet poznatky vyplývající ze znalostí teorie společenského a územního rozvoje v globálních a regionálních souvislostech, analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje i reálné situace regionů, využívat geografických a dalších specializovaných informací nezbytných pro řešení problematiky regionálního rozvoje, uplatňovat interdisciplinární přístup v řídících procesech a souvisejících aktivitách, provázat poznatky ekonomické, environmentální a sociální povahy.

Studijní program Mezinárodní teritoriální studia / International Territorial Studies

Cílem studia navazujících magisterských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studiaInternational Development Studies je připravit absolventy pro aktivní samostatnou činnost a týmovou práci v oblasti mezinárodního rozvoje, zaměřených především na problematiku rozvojového světa, splňujících vysoké nároky na pozice vedoucích a koncepčních pracovníků mezinárodních projektů. Spektrum získaných znalostí a schopnost jejich aplikace při řešení rozvojových problémů a tvorbu rozvojových politik vytváří předpoklady jejich úspěšného uplatnění jak v národních a nadnárodních institucích zaměřených na problematiku rozvojového světa, ve státní administrativě a nevládních organizacích, tak i v podnikatelském sektoru. Absolventi magisterského studia, navazujícího na studium dané problematiky v bakalářském stupni, si dále prohlubují a rozšiřují znalosti globálních problémů rozvojového světa, znalosti z oblasti financování rozvojové spolupráce, sociálně-politické geografie, socioekonomické demografie, z mezinárodního obchodního práva, z globálních produkčních sítí, včetně globální environmentalistiky, zahraniční politiky a diplomacie.

Studijní programy v českém jazyce jsou bez poplatků.

Pro kontrolu plnění doporučeného studijního plánu je pro studenty FRRMS vhodné využít v rámci portálu studenta (UIS) odkaz KONTROLA PLÁNU. 

V případě potřeby využijte tuto stránku, kde je možné zobrazit všechny doporučené studijní plány naší fakulty.