Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Stipendia

Stipendia

V průběhu svého studia má student možnost požádat o různá stipendia. Základním dokumentem je v tomto případě Stipendijní řád, v němž jsou specifikovány všechny druhy stipendií, která mohou být studentům přiznána včetně informací o postupu pro získání daného stipendia. Níže uvádíme ta nejběžnější.

Žádost o prospěchové stipendium

(písemná žádost)

viz čl. 3 Stipendijního řádu:

"1. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce může být studentům přiznáno při splnění následujících podmínek:
a) vykonání zkoušek ze všech zapsaných studijních předmětů,
b) dosažení každoročně stanoveného studijního průměru,
c) zapsání studenta do studia vyššího ročníku nebo absolventa bakalářského studijního programu do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu,
d) podání žádosti o stipendium studentem nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia bezprostředně navazujícího akademického roku.
2. Prospěchové stipendium za období celého studia ve studijním programu může být přiznáno při hodnocení celkového výsledku studia kvalifikačním stupněm "prospěl s vyznamenáním"."

Do odůvodnění žádosti uveďte vážený průměr z odstudovaných předmětů (vč. neúspěšně ukončených) za předchozí akademický rok a číslo účtu pro vyplacení stipendia.

Žádost o ubytovací stipendium

(elektronická žádost - aplikace Žádost o ubytovací stipendium v Portálu studenta v záložce Moje studium)

viz čl. 7 Stipendijního řádu:

"1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do jiného studijního programu stejného nebo obdobného obsahu); v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve; za první studijní program není považováno studium, které bylo zahájeno i ukončeno v období 1. května až 30. října ve stejném roce jako studium na Mendelu v Brně,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
d) není studentem, studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté), a mezinárodních smluv,
e) není studentem v programu AKTION a CEEPUS,
f) nemá místo trvalého pobytu v okrese Brno-město, studuje-li v Brně a Břeclav -- je-li místem studia ve sledovaném rozhodném období daného akademického roku Lednice.
2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z databáze sdružených informací z matrik studentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Univerzitního informačního systému a žádost studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení, kterou student podává prostřednictvím Univerzitního informačního systému.
3. Nárok na ubytovací stipendium vzniká studentu, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, od prvního dne měsíce semestru, kdy student zahájil studium na univerzitě.
4. Student, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, ve kterém byl studentem v nadpolovičním počtu dnů."

Žádost o sociální stipendium

(písemná žádost - tisk žádosti prostřednictvím aplikace Tisk žádostí v Portálu studenta v záložce Moje studium)

viz čl. 8 Stipendijního řádu:

"1. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona může být studentu přiznáno v případě jeho tíživé sociální situace k úhradě nákladů spojených s pořízením učebnic, učebních textů a studijních pomůcek.
2. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona se přizná studentovi na základě:
a) žádosti o sociální stipendium podané prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nebo rektorátu,
b) předání originálu nebo ověřené kopie písemného oznámení vydaného orgánem státní sociální podpory na studijní oddělení fakulty, nebo rektorátu, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50.
3. Sociální stipendium se přizná studentovi po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, v němž splnil podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.
4. Písemnou žádost o sociální stipendium s výše uvedenými přílohami podává student nejpozději do 31. října pro daný akademický rok. Pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán do tohoto data nebo nebyl v této době studentem, může podání učinit kdykoliv v průběhu akademického roku. V takovém případě se stipendium vyplácí od měsíce, ve kterém byla žádost předložena."