Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Žádosti

Žádosti na studijní oddělení

V průběhu studia může student podávat žádosti na studijní oddělení. Základním dokumentem je v tomto případě Studijní a zkušební řád.

Žádosti se podávají buď elektronicky prostřednictvím aplikace Podání elektronické žádosti na studijní oddělení, která je umístěna v Portálu studenta v záložce Moje studium). Je-li vyžadována písemná žádost, bude žádost vytištěna z aplikace Tisk žádosti, který je umístěna v Portálu studenta v záložce Moje studium, podepsána a doručena na studijní oddělení (poštou, osobně či vhozením do schránky u studijního oddělení). Nezapomeňte úvést odůvodnění, případně doložit skutečností, na které se v odůvodnění odvoláváte.

Níže uvádíme typy žádostí včetně informací potřebných k jejich podání. Informace k žádostem týkajícím se stipendií naleznete zde.

Žádost o navýšení počtu registračních poukázek

(elektronická žádost)

viz čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu:

"Student pro celé studium obdrží limit, kterým může registrovat předměty ve výši 1,2násobku počtu kreditů daného studia. Tento limit může na základě žádosti rozšířit v odůvodněných případech děkan."

V textu žádosti uvádějte odůvodnění, včetně přesného počtu požadovaných poukázek a seznamu předmětů, na které budete poukázky potřebovat.

Žádost o přerušení studia

(písemná žádost)

viz čl. 12 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu:

"1. Studentovi lze na jeho žádost přerušit studium. Žádosti se vyhoví, pokud student splnil podmínky pro postup do studia v dalším semestru. Pokud nesplnil podmínky pro postup do studia v dalším semestru, je rozhodnuto na základě posouzení žádosti. V případě kladného rozhodnutí mohou být současně stanoveny další podmínky pro zápis do semestru následujícího bezprostředně po opětovném zápisu předmětů.
2. O přerušení studia rozhoduje děkan. Přerušení studia je stanoveno na dobu celých semestrů. Celková doba přerušení studia nesmí být delší než polovina standardní doby studia. Studium může být přerušeno i opakovaně."

V textu žádosti uveďte období, na které chcete studium přerušit včetně data, od kdy má být studium přerušeno. Nebude-li uvedeno, bude studium v případě schválení žádosti přerušeno od prvního dne daného období (např. žádáte-li  o přerušení na ZS 2011/2012, bude studium přerušeno od 1. 9. 2011).

Žádost o prodloužení přerušení studia

(písemná žádost)

viz čl. 12 Studijního a zkušebního řádu.

Žádost o ukončení přerušení studia

(písemná žádost)

viz čl. 12 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu:

"Student může požádat o ukončení přerušení studia v souladu s čl. 12 odst. 2."

Žádost o uznání předmětu

(písemná žádost)

viz Vyhláška děkanky č. 6/2012

Platí zejména tyto zásady:

  • Předměty je možno uznat, jsou-li klasifikovány stupněm velmi dobře nebo lepším (A, B, C).
  • Volitelné předměty se neuznávají.
  • Uznání je možné maximálně do výše 60 % kreditů celkové kreditové hodnoty daného studia.

Žádost musí splňovat tyto náležitosti:

  • Obsahuje všechny povinné přílohy (potvrzený výpis známek, protokol o uznání předmětů včetně vyjádření garantů, potvrzené sylaby absolvovaných předmětů).
  • Je podána na studijní oddělení nejpozději do zahájení výukové části prvního semestru po zápisu do studia (v případě dříve odstudovaných předmětů), resp. do zahájení výukové části semestru následujícího po semestru, v němž byly předměty studovány.

Žádost o výjimku z počtu kreditů

(elektronická)

je nutné podat před skončením zkouškového období daného semestru

viz čl. 11 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu:

"Při zápisu předmětu je student povinen řídit se studijním plánem příslušného studijního programu, případně studijního oboru. K zápisu do studia v druhém semestru musí student získat ve studiu v prvním semestru alespoň 12 kreditů. K zápisu do studia v dalším semestru, s výjimkou semestru posledního, musí student získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry. V odůvodněných případech může děkan udělit z těchto pravidel výjimku."

Žádost o zrušení druhého zápisu předmětu

(elektronická)

je nutné podat před skončením zkouškového období daného semestru

viz čl. 14 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu:

"Výjimečně student může zrušit zápis předmětu. Tuto možnost třetího zápisu předmětu lze využít nejvýše dvakrát za dobu studia v příslušném studijním programu na základě rozhodnutí děkana. O další možnosti zápisu předmětu může v závažných případech rozhodnout děkan."

Oznámení o zanechání studia

(písemná žádost)

viz čl. 15 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu:

"Studium se dále ukončuje:

a) zanecháním studia; zanechání studia oznamuje student děkanovi formou písemného prohlášení o zanechání studia,
b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto řádu (zejména čl. 11 odst. 5 a čl. 14 odst. 13),
c) odnětím akreditace studijního programu,
d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4 zákona,
e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67 zákona."

Vzory žádostí

NázevDatum dokumentu
Modifikace
Příloha
Vzor žádosti - Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku / Appeal against decision on charging a fee
06. 09. 2019
06. 09. 2019 10:06:10
  
Vzor žádosti - uznání předmětu dříve odstudovaného24. 09. 2012
24. 09. 2012 10:24:02
  
Vzor protokolu - k žádosti o uznání předmětu
24. 09. 201224. 09. 2012 10:25:06
  
Vzor žádosti - o zanechání studia24. 09. 201224. 09. 2012 10:35:31  
Vzor žádosti - o ukončení přerušení
24. 09. 2012
24. 09. 2012 10:37:09
  
Vzor žádosti - o prospěchové stipendium
24. 09. 201224. 09. 2012 10:39:08  
Vzor žádosti - o přerušení studia
24. 09. 2012
24. 09. 2012 10:39:34
  
Vzor žádosti - o zrušení zápisu předmětu24. 09. 2012
24. 09. 2012 10:40:21
  
Vzor žádosti - o vyjmku v počtu kreditů pro postup24. 09. 201224. 09. 2012 10:41:36