Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Main page / Science and Research / Interní grantová agentura

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura FRRMS MENDELU

Interní grantová agentura Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen IGA FRRMS MENDELU) 
podporuje efektivní zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do vědy a výzkumu na fakultě.

Činnost IGA FRRMS MENDELU je řízena Grantovou radou IGA FRRMS MENDELU:

Předseda: 

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Členové:

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Tajemník:
BSc. Kateřina Konečná

IGA FRRMS MENDELU 2021

Grantové přihlášky IGA FRRMS MENDELU je možné podávat přes OBD MENDELU do 13. 11. 2020 do 12:00. Z důvodu omezeného provozu univerzity a fakulty budou písemná vyhotovení grantových přihlášek i s podpisy požadovány pouze u projektů doporučených k podpoře, tedy až po ukončení oponentního řízení. Přesný termín bude stanoven. Od tohoto roku budou grantové přihlášky podepisovat pouze navrhovatelé projektů a příslušní vedoucí ústavů.

Maximální požadovaná částka na řešení jednoho projektu je 80 tis. Kč. Změnou oproti minulým rokům je podíl stipendií na osobních nákladech, který musí činit minimálně 75 % celkových osobních nákladů.

Pravidla pro rok 2021 a informace o vyhlášení soutěže budou vloženy na tyto webové stránky ihned po jejich oficiálním zveřejnění.

Grantová přihláška pro rok 2021

Základní dokumenty IGA FRRMS MENDELU 2020:
Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT), platné do 30.09.2019

Zásady studentské grantové soutěže - rozhodnutí rektora MENDELU

Pravidla interní grantové soutěže a výběrového řízení IGA FRRMS pro rok 2020, vyhlášení dne 01.09.2019

Vyhlášení grantové soutěže pro rok 2020, vyhlášení dne 01.09.2019

Grantová přihláška pro rok 2020

Výsledky IGA FRRMS MENDELU:

Výsledky IGA 2021 FRRMS MENDELU

Zpráva o činnosti Interní grantové agentury FRRMS MENDELU v roce 2020

Zpráva o činnosti Interní grantové agentury FRRMS MENDELU v roce 2019